કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
"VIDYAVIHAR", OPP. ITI, BHAVNAGAR ROAD, AMRELI, GUJARAT, INDIA, PIN CODE 365601
You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
   

kamani

Trustee & Faculty
 
Useful Area
--> Topper List
--> List of Holidays
--> Contact Manager
--> Useful Websites
--> Syllabus
--> Achievment
--> New Addmission
--> Fees Payment
 
Registration Open For BSC Sem-5
   
Microsoft Team Login Credentials

kamani

Welcome to Kamani Science College And Prataprai Arts College

Since pre-independence period, the Amreli region had remained outstanding in the sphere of the education. Late Maharaja Sayaji Rao Gayakwad, a great social reformer and educationist made the free and compulsory education at primary level. When education facility was less excluding certain considerable states in the region, Amreli remained outstanding in imparting education not only to male students but female students too. Amreli being the chief city of the district, Government schools had to be opened for education. Private schools also had to be started. Several communities built up “Chhatralayas” in Amreli so that their children could get education staying at concerned community “Chhatralaya”.

At the surrounding area of Amreli, High Schools have been flourished in full fledged so that the S.S.C. Board has sanctioned the The S.S.C. Examination centre to Amreli. But there was not a single institute for higher education near by 75 miles of surrounding area
...more
Latest News
27/09/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૧ ઇન્ટરનલ પરીક્ષા નાં ટાઈમ ટેબલ બાબત.

27/09/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૩ ઇન્ટરનલ પરીક્ષા નાં ટાઈમ ટેબલ બાબત.

 

21/09/2022 -

ડીજીટલ ગુજરાત પર સ્કોલરશીપ અંગેની નોટીસ બાબત.

20/09/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૧, ૩ અને ૫ ની ઇન્ટરનલ પરીક્ષા બાબત.

19/09/2022 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર -  ૩ ની પ્રાયોગિક પરીક્ષાનાં ટાઈમ ટેબલ બાબત.

16/09/2022 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર  - ૧ , ૩ અને ૫ ની ઇન્ટરનલ પરીક્ષા બાબત.

25/08/2022 -

બી.એ. - બી.એસસી. સેમેસ્ટર ૧,૩ અને ૫ નાં રોલ નંબર બાબત. 

25/08/2022 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૧ ટાઈમ ટેબલ બાબત.

02/08/2022 -

માઈક્રોબાયોલોજી બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૩ અને સેમેસ્ટર - ૫ નાં રોલ નંબર બાબત.

20/07/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૧, ૩ અને ૫ નાં ટાઈમ ટેબલ બાબત. 

18/07/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૩ નાં ટાઈમ ટેબલ બાબત.

26/06/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૧ નાં શૈક્ષાણિક કાર્ય માટેના ટાઈમ ટેબલ બાબત.

26/06/2022 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૧ નાં શૈક્ષાણિક કાર્ય માટેના ટાઈમ ટેબલ બાબત.

16/06/2022 -

બી. એસસી. સેમેસ્ટર - ૫ નાં ટાઈમ ટેબલ બાબત.

15/06/2022 -

બી. એ. સેમેસ્ટર - ૫ ના ટાઈમ ટેબલ બાબત. 

 
Quotable Quotes
      Life can only take place in the present moment. If we lose the present moment, we lose life.
- Buddha 
 
© reserved by કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, AHMEDABAD
https://smallseotools.com/ Valid CSS! Valid CSS! Level Double-A conformance,
            W3C WAI Web Content Accessibility Guidelines 2.0

kamani