કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ              Kamani Science College And Prataprai Arts College
"VIDYAVIHAR", OPP. ITI, BHAVNAGAR ROAD, AMRELI, GUJARAT, INDIA, PIN CODE 365601
You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.
   
Trustee & Faculty
 
Useful Area
 Topper List
 List of Holidays
 Contact Manager
 Useful Websites
 Syllabus
 Achievment
 New Addmission
 Fees Payment
 
Admission open for 2017-18
 
 
   
Welcome to Kamani Science College And Prataprai Arts College

Since pre-independence period, the Amreli region had remained outstanding in the sphere of the education. Late Maharaja Sayaji Rao Gayakwad, a great social reformer and educationist made the free and compulsory education at primary level. When education facility was less excluding certain considerable states in the region, Amreli remained outstanding in imparting education not only to male students but female students too. Amreli being the chief city of the district, Government schools had to be opened for education. Private schools also had to be started. Several communities built up “Chhatralayas” in Amreli so that their children could get education staying at concerned community “Chhatralaya”.

At the surrounding area of Amreli, High Schools have been flourished in full fledged so that the S.S.C. Board has sanctioned the The S.S.C. Examination centre to Amreli. But there was not a single institute for higher education near by 75 miles of surrounding area
...more
Latest News
08/05/2019 -

બી. સી. એ. સેમેસ્ટર - ૧ માં પ્રવેશ અંગેની જાહેરાત 12/05/2019 -

વર્ષ ૨૦૧૯ - ૨૦૨૦ દરમ્યાન કોલેજમાં ચાલતા અભ્યાસક્રમોની ફી.  
Quotable Quotes
      I slept and dreamt that life was joy. I awoke and saw that life was service. I acted and behold, service was joy.
- Rabindranath Tagore 
 
© reserved by કમાણી સાયન્સ કોલેજ અને પ્રતાપરાય આર્ટ્સ કોલેજ
Kamani Science College And Prataprai Arts College
Developed & Managed by AUM IMAGINEERING Pvt.Ltd, AHMEDABAD